Przegląd budowlany

przegląd budowlany

Prawo reguluje wiele sfer naszego codziennego życia. Jedną z nich są chociażby kwestie związane z posiadanymi przez nas nieruchomościami lub budynkami, którymi zarządzamy. Właściciel lub zarządca takiego obiektu posiada wtedy pewne obowiązki, którym musi sprostać. Jednym z nich jest konieczność regularnego sprawdzania stanu budynku. Tego typu czynności określa się mianem przeglądu budowlanego. Sprawdź więc jakie działania składają się na tego typu przeglądy oraz jak często trzeba je wykonywać?

Jakie są rodzaje przeglądów budowlanych?

Pierwszy przegląd budowlany trzeba dokonać w ciągu roku, od momentu, w którym konkretny obiekt zostanie przekazany do użytkowania przez ludzi. Jeśli więc wchodzi się w posiadanie jakiejś nowej nieruchomości, warto pamiętać o dokonaniu tego typu zadania. Ponadto wśród przeglądów budowlanych wyróżnia się następujące ich rodzaje – przeglądy coroczne, półroczne oraz wykonywane co pięć lat. Warto zaznaczyć, że kontrole jednoroczne, dokonywane dwa razy do roku, przeprowadza się tylko w obiektach, których powierzchnia przekracza 2000 metrów kwadratowych. Podczas takich właśnie przeglądów sprawdza się stan budynku i jego odporność na wystąpienie czynników pochodzących ze strony człowieka lub związanych z siłami natury. Do grupy czynników przyrodniczych należą chociażby: burze, powodzie, pożary, wichury, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, a nawet wstrząsy sejsmiczne. Warto pamiętać również o terminie, w jakim dokonane mają być tego typu przeglądy. Tak zwany wiosenny przegląd obiektów budowlanych powinien być wykonany do 31 maja danego roku. Natomiast jesienna kontrola obiektów wielkopowierzchniowych ma zostać dokonana maksymalnie do 30 listopada.

Co sprawdza się podczas takich przeglądów?

Podczas przeglądów jednorocznych w pierwszej kolejności sprawdzeniu ulega wykonanie zaleceń, które zostały przedstawione podczas poprzednich kontroli. Najważniejsze jest jednak zweryfikowanie tego, jak prezentuje się stan techniczny poszczególnych elementów takiego budynku. Monitorowana jest także sprawność działania instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska, czy też instalacji gazowych i przewodów kominowych – dymowych, spalinowych, czy wentylacyjnych. Podczas takich przeglądów zwraca się szczególną uwagę na: pokrycie dachowe, różnego typu instalacje – centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy gazowe, jak również dodatkowe urządzenia, czy przyłącza instalacyjne. Natomiast celem przeglądów dokonywanych co sześć miesięcy jest przede wszystkim ocena i wersyfikacja stanu technicznego tych elementów budynku, które są w bezpośredni sposób narażone na działanie warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych. Jeszcze całkiem inaczej wygląda to w przypadku przeglądów pięcioletnich. Wtedy to, zakres przeprowadzanej kontroli jest jeszcze bardziej różnorodny i zależy w głównej mierze od stanu kontrolowanego obiektu budowlanego. Sprawdza się na przykład: wykonalność zaleceń z wcześniejszych kontroli, stan techniczny obiektu budowlanego, jego estetykę oraz wygląd otoczenia budynku, czy też sprawność funkcjonowania instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych. W wyniku zweryfikowania wszystkich wymienionych powyżej aspektów organ przeprowadzający kontrolę sporządza protokół. Określa się w nim ocenę stanu technicznego budynku, rozmiar i charakter ewentualnych uszkodzeń obiektu, jak również zalecenia wskazujące na zakres prac remontowych, jakie powinny zostać tam dokonane. Obowiązkowym elementem takiego raportu jest również dokumentacja graficzna w postaci fotografii wykonywanych w trakcie prac kontrolnych.

Kto nie musi dbać o wykonanie przeglądów budowlanych?

Trzeba jednocześnie wspomnieć o grupie podmiotów, które nie muszą pamiętać o regularnych kontrolach tego typu. Należą do nich chociażby właściciele oraz zarządcy jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czy też budownictwa o charakterze letniskowym lub zagrodowym. Kontrola budynków, budowli i instalacji nie jest obowiązkowa również w przypadku obiektów o przeznaczeniu gospodarczym, wiat lub altan ogrodowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, czy też tymczasowych budowli.

Podsumowanie

Obowiązujące współcześnie przepisy Prawa Budowlanego, jasno wskazują, że przegląd budowlany jest obowiązkiem każdego właściciela budynku lub jego zarządcy. Od starannego dokonania tego typu czynności zależy nie tylko uniknięcie kary i zrealizowanie ciążącego na nas prawnego obowiązku. Przede wszystkim pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom danego obiektu budowlanego. Innym celem takiego przeglądy jest sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości nie pojawiły się jakieś usterki, czy problemy. W razie ich szybkiego dostrzeżenia można od razu zainterweniować i uchronić się przed poważniejszymi szkodami. Potwierdzeniem dokonania takiego przeglądu i gwarancją bezpieczeństwa staje się otrzymany raport, który przygotowuje osoba dokonująca takiego przeglądu. Jeśli więc jesteś w posiadaniu domu lub budynku mieszkalnego innego typu, musisz pamiętać, że systematyczne przeglądy to coś, o czym nie możesz zapomnieć!