Rozdzielność majątkowa przed ślubem

Małżeństwo jest często określane mianem umowy, którą zawiera się raz na całe późniejsze życie. Można użyć w tym przypadku sformułowania umowa, bowiem małżeństwo jest instytucją istotną również z punktu widzenia obowiązującego prawa. Potwierdza to chociażby fakt, że małżonkowie zmieniają swój status prawny i powinni wtedy określić wiele prawnych aspektów swojego życia. Jednym z nich są kwestie finansowe. Pojawia się więc pytanie związane z tym kiedy małżonkom niezbędna jest intercyza? To najlepsze rozwiązanie dla osób, którym bardzo zależy na zachowaniu tej części majątku, jakiej dorobili się od momentu zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Sprawdź jakie są reguły takiej czynności prawnej oraz z czym wiąże się rozdzielność majątkowa przed ślubem

Czym jest intercyza?

W momencie wstąpienia w związek małżeński, kobieta i mężczyzna łączą się nierozerwalnie. Wspólny staje się również ich majątek, w którego skład wchodzą: środki nagromadzone na rachunkach emerytalnych, wynagrodzenie za pracę, dochody innego rodzaju, jak również te, które pochodzą z majątku osobistego oraz wspólnego. Natomiast do każdego małżonka z osobna należą składniki takie jak: nagrody pieniężne, prawa autorskie, środki pochodzące z odszkodowań oraz aktywa ze spadków lub darowizn. Może się to jednak zmienić, w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia intercyzy. Czym ona jest? To nic innego jak małżeńska umowa majątkowa, dzięki której każdy z małżonków może zachować pełną własność swoich składników majątkowych. Krótko mówiąc – to, czego dorobi się każdy z małżonków należy tylko do niego. W trakcie intercyzy można jednocześnie: rozszerzyć wspólność majątkową, ograniczyć ją lub ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Podpisana może być ona zarówno na cały majątek, jak i na poszczególne jego części. Może być ona zawiera z różnych pobudek. Do najważniejszych należą chociażby: strach przed utratą nagromadzonego dotychczas majątku lub wątpliwości co do przyszłości. Najczęściej intercyza zawierana jest pomiędzy kobietą i mężczyzną, którzy przed ślubem cechowali się nierównomierną sytuacją finansową. Ostateczny kształt tej umowy i zakres jej obowiązywania leży w gestii małżonków. Widać więc, że jest to dosyć istotna kwestia dla przyszłych męża i żony, warto więc jeszcze przed ślubem przedyskutować tę sprawę i podjąć wspólną decyzję, która będzie odpowiadała jednej i drugiej stronie.

Jak krok po kroku doprowadzić do podpisania intercyzy?

Aby podpisanie intercyzy nastąpiło w zgodzie z literą prawa należy zapoznać się z normatywnymi regulacjami dotyczącymi tej kwestii, które zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Elementem fundamentalnym jest osobiste udanie się do notariusza i podpisanie przed nim aktu notarialnego regulującego sytuacją finansową małżonków. Konieczne jest spełnienie kilku formalności, między innymi opłacenie wymaganych opłat, jak również przedłożenie dowodów osobistych oraz aktu małżeństwa.

Czy warto doprowadzić do podpisania intercyzy?

Podpisanie intercyzy to sposób na swego rodzaju zabezpieczenie swoich interesów finansowych w przyszłości. Na początku małżeństwa raczej nie powinno się o tym myśleć, ale intercyza pozwala zminimalizować negatywne skutki ewentualnego rozwodu. Warto więc rozważyć to, czy warto ją podpisać. Oto najważniejsze korzyści, jakie wiążą się z dokonaniem właśnie takiej czynności prawnej:

  • możliwość samodzielnego dysponowania całym swoim majątkiem
  • prawo do podejmowania decyzji finansowych w zakresie własnego majątku
  • to sposób na zabezpieczenie majątku, w razie założenia własnej działalności gospodarczej
  • pozwala uchronić całą rodzinę przed finansowym kryzysem wywołanym przez nieodpowiednie działania jednego z małżonków
  • każdy z małżonków we własnym zakresie musi ponosić odpowiedzialność za upadłość swojego przedsiębiorstwa, bankructwo, czy też zaciągnięte długi

Powyższe aspekty zabezpieczenia finansowego to duży atut, jaki związany jest z zawarciem intercyzy. Jednak takie rozwiązanie posiada również kilka wad. Oto najbardziej istotne z nich:

  • konieczność poniesienia kosztów finansowych w związku ze wszystkimi formalnościami związanymi z podpisaniem takiej umowy
  • po zawarciu intercyzy maleje zdolność kredytowa poszczególnych małżonków
  • w momencie podpisania intercyzy mąż i żona tracą możliwość oraz prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego

Podsumowanie

Wstąpienie w związek małżeński to niezwykle istotne wydarzenie, zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. Jest to ważne z punktu widzenia duchowości, ale również odgrywa niemałą rolę w zakresie prawnym. Bowiem biorąc tak zwany ślub cywilny małżonkowie dokonują wspólnie doniosłej czynności prawnej. Od momentu połączenia się węzłem małżeńskim mąż i żona zaczynają pracować na swój wspólny, rodzinny majątek. Jednak kwestie finansowe mogą być uregulowane na różny sposób. Jednym z nich jest wskazana powyżej możliwość zawarcia intercyzy – wstępując w związek małżeński sprawdź, czy jest to dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.